EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 50.1 (BEKLENTI54.5 ONCEKI54.7) EURO BOLGESI BILESIK PMI ENDEKSI AGUSTOS`TA 51.6 (BEKLENTI54.9 ONCEKI54.9)